ضمان سنة الكيس مرفق مع 7 مراوح RGB Aquarius Plus EN43668 EAN:4713436743668 Aquarius Plus White (ATX, USB3.0x2+USB2.0x1, Front & Left Tempered Glass) EN43675 EAN:4713436743675 Aquarius Plus White (ATX, USB3.0x2+USB2.0x1, Front & Left TG, 7PCS CY120 Fan, Frontx3+Bottomx3+Rearx1) EN43682 EAN:4713436743682 Aquarius Plus WH/SL (ATX, USB3.0x2+USB2.0x1, Front & Left Tempered Glass, White Case+Silver Silk Print) EN43699 EAN:4713436743699 Aquarius Plus WH/SL (ATX,U3.0x2+U2.0x1,FR&LF TG,7PCS CY120,FRx3+BTx3+RRx1, White Case+Silver Silk Print) EN43354 EAN:4713436743354 Aquarius Plus (ATX, USB3.0x2+USB2.0x1, Front & Left TG, 7PCS CY120 Fan, Frontx3+Bottomx3+Rearx1)


499AED 699AED(-28.61%)